Any Questions? Call Us: 1-223-355-2214

REGULAMIN RACQUET SQUASH CLUB

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Racquet Squash Club S.C. U. Krzanik, J. Krzanik z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 20F w Krakowie, posługującego się numerem NIP 6792995609, numerem REGON 120840939, zwanego dalej Klubem. Dokonanie rezerwacji kortu do squasha lub miejsca na zajęciach grupowych, korzystanie ze strefy crossgym, korzystanie z gabinetu masażu i rehabilitacji Rehasport lub przebywanie na terenie Klubu oraz korzystanie z jego usług jest jednoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu i zobowiązaniem do stosowania się do jego postanowień.

 

ZASADY OGÓLNE KLUBU:

 1. Klub jest otwarty w godzinach od 7:00 do 24:00 w dni powszednie i od 8:00 do 22:00 w weekendy. Godziny otwarcia Klubu mogą ulec zmianie, o czym Klub odrębnie poinformuje swoich Klientów.
 2. Klienci mogą korzystać z usług Klubu wyłącznie w godzinach jego otwarcia. Klienci mają możliwość wstępu na teren obiektu na 15 minut przed jego otwarciem i zobowiązani są do jego opuszczenia najpóźniej do 15 minut po godzinie zamknięcia.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do możliwości korzystania z jego usług wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji oraz zamknięcia Klubu w przypadku braku rezerwacji na korty do squasha w ostatniej godzinie jego otwarcia.
 4. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym odrębnie poinformuje Klientów.
 5. Z oferty Klubu mogą korzystać wyłącznie osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z jego usług.
 7. Podstawą do skorzystania z usług Klubu jest posiadanie wykupionego karnetu na usługi, uiszczenie jednorazowej opłaty lub przedstawienie ważnej karty partnerskiej (Benefit MultiSport, FitProfit, Medicover Sport, PZU Sport). Opłaty za karnety nie podlegają zwrotowi.
 8. Posiadacze kart partnerskich zobowiązani są do okazania ważnej karty wraz z dowodem tożsamości LUB karty wirtualnej zweryfikowanej w aplikacji (dotyczy kart Benefit MultiSport, PZU Sport) LUB do przeprowadzenia wirtualnej weryfikacji wejścia (dot. Medicover Sport) PRZED skorzystaniem z usługi.
 9. Posiadanie karnetu, uiszczenie jednorazowej opłaty lub okazanie karty partnerskiej upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki na czas przebywania w Klubie.
 10. Po skorzystaniu z usługi kluczyk do szafki należy zwrócić w recepcji Klubu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka należy uiścić opłatę 30 zł na rzecz klubu.
 11. Klient ma możliwość przechowywania swoich rzeczy w udostępnionej szafce tylko na czas pobytu w Klubie.
 12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy będące własnością Klienta pozostawione w Klubie, w tym za ich zgubienie lub uszkodzenie.
 13. Dzieci i młodzież do 15. roku życia mogą przebywać na terenie Klubu wyłącznie pod opieką trenera, rodziców lub pełnoletnich opiekunów. 
 14. Osoby poniżej 18. roku życia mogą korzystać z oferty Klubu obejmującej wynajem kortów do squasha wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. Treningi na strefie crossgym osoby poniżej 18. roku życia mogą wykonywać wyłącznie pod opieką trenera klubowego.
 15. Małoletni są zobowiązani do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu, a odpowiedzialność za ich złamanie ponoszą rodzice lub pełnoletni opiekunowie.
 16. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń pracowników Klubu.
 17. Na terenie Klubu zabrania się: 
  1. wnoszenia i spożywania własnych napojów alkoholowych
  2. palenia wyrobów tytoniowych
  3. wnoszenia oraz zażywania sterydów, narkotyków oraz innych środków odurzających, a także wstępu do Klubu pod ich wpływem
  4. handlu towarami i usługami
  5. organizacji zajęć grupowych oraz akwizycji bez zgody właściciela lub osoby przez niego upoważnionej
  6. naklejania i pozostawiania reklam
  7. wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach
  8. wprowadzania zwierząt
 18. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu i urządzeń będących własnością Klubu zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu oraz zgłaszania obsłudze obiektu wszelkich nieprawidłowości w ich działaniu, celem ich usunięcia. 
 19. Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową za spowodowane swoim działaniem zniszczenie mienia Klubu, wynikające z nieprawidłowego jego użytkowania.
 20. W przypadku nieprzestrzegania zasad zawartych w Regulaminie, właściciel Klubu ma prawo do wykreślenia Klienta z listy użytkowników bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi.
 21. W sprawach niezdefiniowanych w postanowieniach niniejszego Regulaminu decyzje podejmuje Manager Klubu Racquet Squash Club.
 22. Klient posiada prawo do pisemnego odwołania się od decyzji do Managera Klubu Racquet Squash Club.
 23. Ze względu na politykę prywatności i ochronę danych osobowych wymagane jest od Klienta wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie przez Racquet Squash Club S.C. U. Krzanik, J. Krzanik z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 20F w Krakowie, posługującego się numerem NIP 6792995609, numerem REGON 120840939 swoich danych osobowych zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1662, dalej zwana ustawą) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zmieniania lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Racquet Squash Club S.C. U. Krzanik, J. Krzanik z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 20F w Krakowie, posługującego się numerem NIP 6792995609, numerem REGON 120840939. Dane te są zbierane i przetwarzane tylko i wyłącznie w celu umożliwienia Klientowi korzystania z usług Klubu. Podanie przez Klienta danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.
 24. Dane osobowe klienta (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) mogą zostać przekazane Reservise Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Lindleya 16/301, 02-013 Warszawa w celu koniecznym do realizacji usługi. Politykę przetwarzania danych określa regulamin i polityka prywatności, a zapoznanie się z nimi jest niezbędne do realizacji usługi. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 25. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW DO SQUASHA ORAZ ZAJĘĆ GRUPOWYCH:

 1. Korty do squasha wynajmowane są na pełne godziny zegarowe, co oznacza możliwość korzystania z nich przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.
 2. Dozwolone jest przedłużenie gry maksymalnie do 10 minut i wyłącznie w sytuacji, jeśli dany kort nie jest zarezerwowany na następną godzinę przez innego klienta. Przekroczenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę z obowiązkiem opłacenia go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Podstawą do korzystania z kortów jest posiadanie wykupionego karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty. Opłaty za kort dokonać można on-line lub bezpośrednio w recepcji Klubu gotówką lub kartą płatniczą.
 4. Rozliczenia transakcji dokonywanych poprzez system rezerwacji on-line kartą kredytową lub e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay.
 5. Ceny promocyjne za płatności dokonywane online nie łączą się z innymi promocjami ani zniżkami.
 6. Wysokość opłat za korzystanie z kortu do squasha podana jest w cenniku dostępnym w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej www.racquet.pl. Podane ceny zawierają podatek VAT.
 7. Rezerwacji kortu lub miejsca na zajęciach grupowych można dokonać maksymalnie na 2 tygodnie do przodu online poprzez aplikację mobilną Reservise, za pośrednictwem strony internetowej www.racquet.pl/rezerwacje_internetowe.html, telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio w recepcji Klubu.
 8. Klub zastrzega sobie prawo do sprzedaży zarezerwowanego przez Klienta kortu lub miejsca na zajęciach grupowych w przypadku, kiedy Klient nie pojawi się w Klubie w ciągu 15 minut od godziny rozpoczęcia rezerwacji i nie poinformuje recepcji Klubu o planowanym spóźnieniu.
 9. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania dokonanej przez Klienta rezerwacji kortu do squasha lub zajęć grupowych w przypadku organizacji turnieju lub innego wydarzenia, jak również z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany.
 10. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć grupowych w przypadku nie zebrania się grupy minimum 3 lub 4 osób (w zależności od rodzaju zajęć).
 11. Klub umożliwia Klientom odpłatne wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów.
 12. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
 13. Ze względów bezpieczeństwa osoby do 18. roku życia mają obowiązek gry w okularach ochronnych. Osobom pełnoletnim również zaleca się ich stosowanie.
 14. Wstęp na kort dozwolony jest wyłącznie w zmiennym obuwiu nie pozostawiającym śladów na jego powierzchni – obuwie z tzw. podeszwą non-marking przeznaczone do sportów halowych. W przypadku niezastosowania przez Klienta zalecanego obuwia, obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na kort, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za dokonaną rezerwację.
 15. Zabrania się wnoszenia na kort butelek z napojami i pozostawiania na jego powierzchni zegarków, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów, mogących zanieczyścić lub zniszczyć parkiet, utrudniać grę lub powodować zagrożenie dla zdrowia graczy.
 16. W przypadku zniszczenia parkietu lub jego zabrudzenia poprzez wejście na kort w niewłaściwym obuwiu lub wnoszenie niedopuszczalnych przedmiotów, Klient ma obowiązek pokryć rzeczywiste koszty usunięcia zniszczenia lub zniszczeń. Podstawę wyceny stanowi faktura wystawiona przez firmę wykonującą naprawę kortu.
 17. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz niestosowanie się do postanowień Regulaminu.
 18. Wszelkie reklamacje dotyczące rezerwacji można składać mailowo na adres ania@racquet.pl i są one rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia.

ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETÓW ORAZ DOKONYWANIA STAŁYCH REZERWACJI:

 1. Stała rezerwacja dokonywana jest bezterminowo, a Klient może anulować ją w każdym momencie jej obowiązywania.
 2. Stałej rezerwacji można dokonać wyłącznie po wykupieniu karnetu lub wpłaceniu kaucji zwrotnej (wysokość kaucji zależna jest od strefy cenowej, w której zarezerwowany jest kort i jest równa opłacie za jego wynajęcie na pełną godzinę zegarową).
 3. Kaucja zwracana jest Klientowi w momencie anulowania stałej rezerwacji.
 4. W przypadku posiadania więcej niż jednej stałej rezerwacji w tygodniu Klient jest zobowiązany do wpłaty kaucji za każdy zarezerwowany kort, jednak liczba wpłaconych kaucji nie może być większa niż dwie, nawet w przypadku posiadania większej liczby stałych rezerwacji.
 5. Karnety wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. Ograniczone są 90-dniowym (o wartości do 850 zł) lub 120-dniowym (o wartości powyżej 850 zł) terminem ważności, a opłacony karnet nie podlega zwrotowi lub wymianie.
 6. Po upływie terminu ważności karnety są dostępne do wglądu w recepcji Klubu przez 90 dni.

ZASADY ANULOWANIA REZERWACJI KORTÓW DO SQUASHA ORAZ MIEJSC NA ZAJĘCIACH GRUPOWYCH:

 1. Anulacja rezerwacji kortu lub miejsca na zajęciach grupowych jest możliwa najpóźniej 24 godziny przed zarezerwowanym terminem gry, samodzielnie w systemie online lub poprzez recepcję Klubu. W terminie krótszym niż 24 godziny anulowanie odbywa się tylko w trybie warunkowym, w którym recepcja Klubu będzie starała się sprzedać anulowany kort lub miejsce na zajęciach grupowych. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie widoczny jako dostępny w grafiku online dla wszystkich Klientów.
 2. W przypadku dokonania rezerwacji kortu lub miejsca na zajęciach grupowych w terminie krótszym niż 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, bezkosztowa anulacja rezerwacji jest możliwa maksymalnie do 4 godzin przed zarezerwowanym terminem gry, samodzielnie w systemie online lub poprzez recepcję Klubu. Jeśli rezerwacja kortu lub miejsca na zajęciach grupowych została dokonana terminie krótszym niż 4 godziny, anulowanie odbywa się tylko w trybie warunkowym, w którym recepcja Klubu będzie starała się sprzedać anulowany kort lub miejsce na zajęciach grupowych. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie widoczny jako dostępny w grafiku online dla wszystkich Klientów.
 3. Środki wpłacone przez Klienta poprzez płatność online nie podlegają zwrotowi. Odwołanie rezerwacji opłaconej online w terminie lub sprzedanie nieterminowo odwołanego kortu przez Klub umożliwia przeniesienie dokonanej płatności na najbliższy dogodny dla Klienta termin w tej samej strefie cenowej przez okres 90 dni od dnia uiszczenia opłaty.
 4. Nieterminowe odwołanie kortu lub miejsca na zajęciach grupowych lub niepojawienie się w Klubie w zarezerwowanym terminie, zobowiązuje Klienta do uiszczenia pełnej opłaty za kort lub miejsce na zajęciach grupowych zgodnie z obowiązującym cennikiem w terminie do 7 dni roboczych przelewem na konto bankowe Racquet Squash Club S.C. U. Krzanik, J. Krzanik lub w recepcji Klubu gotówką lub kartą płatniczą.
 5. Nie ma możliwości rozliczenia nieobecności na rezerwacjach lub nieterminowego odwołania rezerwacji kartami partnerskimi (Benefit MultiSport, FitProfit, Medicover Sport, PZU Sport).
 6. W przypadku stałej rezerwacji opłata za nieterminowo odwołany kort pobierana jest z karnetu lub kaucji. W celu utrzymania rezerwacji Klient zobowiązany jest do ponownej wpłaty kaucji przy kolejnej wizycie w Klubie.
 7. Klub zastrzega sobie prawo do anulowania stałej rezerwacji w przypadku następującego po sobie 3-krotnego nieterminowego jej odwołania lub 3-krotnego niestawienia się na stałej rezerwacji, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub SMS-owo. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty za swoje nieodwołane lub nieterminowo odwołane rezerwacje według obowiązującego cennika w terminie do 7 dni roboczych przelewem na konto bankowe Racquet Squash Club S.C. U. Krzanik, J. Krzanik lub w recepcji Klubu gotówką lub kartą płatniczą.
 8. W przypadku regularnego (co najmniej 3 razy w miesiącu, od co najmniej 2 miesięcy) anulowania terminowego przez Klienta stałej rezerwacji, rezerwacja może zostać usunięta, a Klient poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub SMS-owo. Odstępstwem od tej zasady jest choroba, kontuzja lub dłuższy wyjazd Klienta, zgłoszone w recepcji Klubu przed dokonaniem anulacji na dłuższy okres.

ZASADY KORZYSTANIA Z GABINETU MASAŻU I REHABILITACJI REHASPORT ORAZ ANULACJI REZERWACJI:

 1. Gabinet masażu i rehabilitacji Rehasport, zwany dalej Gabinetem, jest integralną częścią kompleksu Racquet Squash Club S.C. U. Krzanik, J. Krzanik z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 20F w Krakowie, posługującego się numerem NIP 6792995609, numerem REGON 120840939.
 2. Dokonanie rezerwacji terminu wizyty w Gabinecie jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji, że Klient nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych lub innych do korzystania z masażu i rehabilitacji. Przeciwwskazaniami do korzystania z Gabinetu są m.in.:
  1. widoczne zmiany skórne i stany zapalne skóry
  2. otwarte i niezagojone rany
  3. stan po spożyciu alkoholu lub innych środków o działaniu odurzającym
 3. Pracownik Klubu lub rehabilitant ma prawo odmówić lub przerwać masaż Klientowi z oznakami chorób skórnych lub innych przeciwwskazań wymienionych w powyższym punkcie niniejszego Regulaminu, w przypadku wcześniejszego niepoinformowania o nich. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu całkowitych lub częściowych zwrotów kosztów zakupionej usługi.
 4. Klient ma obowiązek skonsultować z lekarzem wszelkie wątpliwości związane z możliwością korzystania przez niego z usług masażu lub rehabilitacji.
 5. Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować rehabilitanta o wszelkich zmianach samopoczucia, pojawiających się w trakcie wykonywania masażu.
 6. Anulacja rezerwacji wizyty jest możliwa najpóźniej 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, samodzielnie w systemie online poprzez recepcję Klubu. W terminie krótszym niż 24 godziny anulowanie odbywa się tylko w trybie warunkowym, w którym recepcja Klubu będzie starała się sprzedać anulowany termin wizyty. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie widoczny jako dostępny w grafiku online dla wszystkich Klientów.
 7. W przypadku dokonania rezerwacji wizyty w terminie krótszym niż 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, bezkosztowa anulacja rezerwacji jest możliwa maksymalnie do 4 godzin przed zarezerwowanym terminem, samodzielnie w systemie online lub poprzez recepcję Klubu. Jeśli rezerwacja terminu wizyty została dokonana terminie krótszym niż 4 godziny, anulowanie odbywa się tylko w trybie warunkowym, w którym recepcja Klubu będzie starała się sprzedać anulowany termin wizyty. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie widoczny jako dostępny w grafiku online dla wszystkich Klientów.
 8. Nieterminowe odwołanie wizyty lub niepojawienie się w zarezerwowanym terminie zobowiązuje Klienta do uiszczenia pełnej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku stałej rezerwacji lub posiadania karnetu, opłata za nieterminowo odwołaną wizytę pobierana jest z karnetu lub kaucji. W celu utrzymania rezerwacji Klient zobowiązany jest do ponownej wpłaty kaucji przy kolejnej wizycie w Klubie.
 9. Klub zastrzega sobie prawo do anulowania stałej rezerwacji w przypadku następującego po sobie 3-krotnego nieterminowego jej odwołania lub 3-krotnego niestawienia się na stałej rezerwacji, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie o tym fakcie telefonicznie lub SMS-owo. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty za swoje nieodwołane lub nieterminowo odwołane rezerwacje według obowiązującego cennika w terminie do 7 dni roboczych przelewem na konto bankowe Racquet Squash Club S.C. U. Krzanik, J. Krzanik lub w recepcji Klubu gotówką lub kartą płatniczą.
 10. W przypadku regularnego (co najmniej 3 razy w miesiącu, od co najmniej 2 miesięcy) anulowania terminowego przez Klienta stałej rezerwacji, rezerwacja może zostać usunięta, a Klient poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub SMS-owo. Odstępstwem od tej zasady jest choroba, kontuzja lub dłuższy wyjazd Klienta, zgłoszone w recepcji Klubu przed dokonaniem anulacji na dłuższy okres.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY CROSSGYM:

 1. Podstawą do korzystania ze Strefy Crossgym, zwanej dalej Strefą, jest uiszczenie jednorazowej opłaty za wstęp ALBO posiadanie jednego z oferowanych przez klub karnetów typu open lub half-open, upoważniającego do wstępu na Strefę do godziny 16:00 od poniedziałku do niedzieli (ważne 30 dni kalendarzowych od daty zakupu) lub karnet ilościowy 8 wejść (ważny 90 dni kalendarzowych od daty zakupu) zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej www.racquet.pl.
 2. Wstęp na Strefę możliwy jest wyłącznie po okazaniu ważnego karnetu w recepcji Klubu.
 3. Klub honoruje karty Benefit MultiSport, FitProfit, Medicover Sport oraz PZU Sport jako jednorazowe wejście na Strefę.
 4. Opłaty za wejście na Strefę można dokonać bezpośrednio w recepcji Klubu gotówką lub kartą płatniczą.
 5. Uiszczenie opłaty upoważnia Klienta do korzystania ze Strefy bez ograniczeń czasowych w godzinach otwarcia Klubu w ramach posiadanego rodzaju karnetu lub wejściówki.
 6. Na Strefie jednocześnie może przebywać maksymalnie 16 osób. Pierwszeństwo korzystania ze Strefy mają trenerzy klubowi wraz z podopiecznymi. Klienci indywidualni zostaną wpuszczeni na teren Strefy w przypadku wolnych miejsc.
 7. Do prowadzenia treningów na Strefie uprawnieni są wyłącznie trenerzy współpracujący z Klubem.
 8. Wstęp na Strefę dozwolony jest wyłącznie w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym. W przypadku niezastosowania zalecanego obuwia pracownik Klubu ma prawo odmówić wstępu na Strefę, bez możliwości zwrotu całości lub części pieniędzy za usługę.
 9. W przypadku zniszczenia lub zabrudzenia powierzchni Strefy poprzez korzystanie z niewłaściwego obuwia lub wnoszenie niedopuszczalnych przedmiotów, Klient ma obowiązek pokryć rzeczywiste koszty zniszczenia lub zniszczeń. Podstawę wyceny stanowi faktura wystawiona przez firmę wykonującą naprawę.
 10. Obowiązkowo należy używać ręcznika podczas wykonywania ćwiczeń, zwłaszcza korzystając z mat i urządzeń. Po zakończeniu ćwiczeń należy zdezynfekować użyty sprzęt sportowy lub urządzenie i odłożyć go na miejsce.
 11. Zabrania się korzystania z magnezji na terenie Strefy.
 12. Klient korzystający ze Strefy oświadcza, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność.
 13. Klient ma obowiązek skonsultować z lekarzem wszelkie wątpliwości związane z możliwością korzystania ze Strefy oraz zakresem wykonywanych ćwiczeń.
 14. Klient ma obowiązek niezwłocznie przerwać ćwiczenia w chwili w przypadku pogorszenia się jego samopoczucia oraz poinformować o tym fakcie pracownika Klubu.
 15. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia z sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali, korzystając z obciążeń, nad którymi Klient jest w stanie zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby.
 16. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe podczas korzystania ze Strefy, jak również będące rezultatem nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz niestosowanie się do postanowień Regulaminu.