Any Questions? Call Us: 1-223-355-2214

REGULAMIN RACQUET SQUASH CLUB

 

Dokonanie rezerwacji kortu lub miejsca na zajęciach grupowych, przebywanie na terenie Racquet Squash Club oraz korzystanie z jego usług jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu i zobowiązania do stosowania jego postanowień.

 

ZASADY OGÓLNE KLUBU:

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Racquet Squash Club w Krakowie, zwanego dalej Klubem.

Klub jest czynny w godzinach od 7:00-24:00 w dni powszednie oraz od 8:00-22:00 w soboty i niedziele.

 1. Klienci mogą korzystać z klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 30 minut po godzinach zamknięcia obiektu.
 2. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń pracowników klubu.
 3. Dzieci do 12 roku życia mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką lub na odpowiedzialność swoich rodziców, lub pod opieką pełnoletnich opiekunów będących klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów Klubu.
 4. Na terenie Klubu zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, wnoszenia oraz używania narkotyków, sterydów i innych środków o podobnym działaniu, wstępu do Klubu pod ich wpływem, handlu i akwizycji, naklejania i pozostawienia reklam, wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.
 5. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń i zajęć w Klubie.
 6. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w klubie. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji klubu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka należy wpłacić 30 zł na rzecz klubu.
 7. Klient ma możliwość przechowywania swoich rzeczy w udostępnionej szafce tylko na czas pobytu w Klubie.
 8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową za zniszczenia majątku Klubu spowodowane jego działaniem.
 9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione w klubie w tym za ich zgubienie lub uszkodzenie.
 10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach udostępnionych klientowi na czas pobytu w Klubie.
 11. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformujemy klientów.
 12. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 13. W przypadku nieprzestrzegania zasad zawartych w Regulaminie Klubu, właściciel Klubu ma prawo do wykreślenia Klienta z listy bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi.
 14. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Manager Racquet Squash Club.
 15. Klient posiada prawo do pisemnego odwołania się od decyzji do Właściciela Racquet Squash Club.
 16. Zaległe faktury VAT wystawia się w miesiącu wykupienia usługi, wyłącznie po okazaniu paragonu fiskalnego.
 17. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW DO SQUASHA ORAZ Z ZAJEĆ GRUPOWYCH:

 1. Korty do squasha czynne są w godzinach otwarcia Racquet Squash Club i wynajmowane są na pełne godziny zegarowe.
 2. Dozwolone jest przedłużenie gry maksymalnie do 10 minut tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Podstawą do korzystania z kortów jest posiadanie karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty przed wejściem na kort. Opłaty za kort dokonać można bezpośrednio w recepcji klubu gotówką lub kartą kredytową.
 4. Wysokość opłat za korzystanie z kortu do squasha podana jest w cenniku dostępnym w recepcji Klubu oraz na stronie www.racquet.pl.
 5. Wstęp na kort dozwolony jest tylko w zamiennym obuwiu nie pozostawiającym śladów na powierzchni kortu – obuwie z tzw. podeszwą non-marking przeznaczone do sportów halowych. W przypadku niezastosowania zalecanego obuwia obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na kort, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany kort.
 6. Zabrania się wnoszenia na kort i pozostawiania na jego podłodze zegarków, butelek, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących zanieczyścić lub zniszczyć kort, utrudniać grę lub powodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie.
 7. W przypadku zniszczenia parkietu lub jego zabrudzenia poprzez korzystanie z niewłaściwego obuwia lub wnoszenia niedopuszczalnych przedmiotów klient ma obowiązek uregulować opłatę karną w wysokości 600 zł pokrywającą koszty usunięcia zniszczeń.
 8. Rezerwacji kortu można dokonać on-line na stronie: www.racquet.pl/rezerwacje_internetowe.html, poprzez aplikację mobilną, telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji Klubu.
 9. Rezerwacji kortu lub miejsca na zajęciach można dokonać maksymalnie na 2 tygodnie do przodu.
 10. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.
 11. Zajęcia grupowe odbywają się w przypadku zebrania się minimum 3 osób.
 12. W przypadku nie zebrania się 3 osób na dane zajęcia grupowe, zajęcia zostają odwołone a zapisane osoby poinformowane telefonicznie lub w inny sposób.
 13. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry.
 14. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów.
 15. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
 16. Ze względów bezpieczeństwa osoby do 18 roku życia mają obowiązek gry w okularach ochronnych. Osobom pełnoletnim również zaleca się ich stosowanie.
 17. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji kortu do squasha Klienta w wypadku turnieju lub innego wydarzenia, jak również z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany.
 18. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu Klubu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETÓW ORAZ DOKONYWANIA STAŁYCH REZERWACJI:

 1. Stała rezerwacja dokonywana jest bezterminowo, klient może zrezygnować ze swojej stałej rezerwacji w każdym momencie jej trwania.
 2. Stałej rezerwacji można dokonać tylko i wyłącznie po wykupieniu karnetu lub wpłacie kaucji (wysokość kaucji zależna od strefy

czasowej w której występuje rezerwacja i jest równa opłacie za wynajęcie kortu na 1h).

 1. Kaucja jest zwracana w momencie rezygnacji klienta ze stałej rezerwacji.
 2. W przypadku posiadania więcej niż jednej stałej rezerwacji w tygodniu, klient jest zobowiązany do wpłaty kaucji za każdy kort

zarezerwowany na stałe, jednak ilość wpłaconych kaucji nie jest większa niż dwie, nawet w przypadku posiadania większej ilości stałych rezerwacji.

 1. Karnety wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. Ograniczone są 3 miesięcznym terminem ważności, a opłacony karnet nie podlega zwrotowi lub zamianie.

 

ZASADY ANULOWANIA REZERWACJI KORTÓW DO SQUASHA:

 1. Anulacja rezerwacji kortu jest możliwa najpóźniej 24 godziny przed zarezerwowanym terminem gry, samodzielnie w systemie online lub poprzez recepcję Klubu. W terminie krótszym niż 24h anulowanie odbywa się tylko w trybie warunkowym w którym recepcja klubu będzie starała się sprzedać anulowany termin. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich Klientów jako dostępny.
 2. W przypadku rezerwacji kortu w terminie krótszym niż 24 godziny przed rezerwowanym terminem bezkosztowa anulacja rezerwacji możliwa jest maksymalnie do 4 godzin przed zarezerwowanym terminem gry samodzielnie w systemie online lub poprzez recepcję Klubu. W terminie krótszym niż 4h anulowanie odbywa się w trybie warunkowym, w którym recepcja klubu będzie starała się sprzedać anulowany warunkowo termin. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich Klientów jako dostępny.
 3. W przypadku rezerwacji kortu w terminie krótszym niż 4 godziny przed rezerwowanym terminem bezkosztowa anulacja rezerwacji jest możliwa tylko w trybie warunkowym, w którym recepcja klubu będzie starała się sprzedać anulowany warunkowo termin.
 4. Nieterminowe odwołanie kortu lub miejsca na zajęciach grupowych lub nie pojawienie się w zarezerwowanym terminie zobowiązuje Klienta do uiszczenia pełnej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku stałej rezerwacji opłata za nieterminowo odwołany kort pobierana jest z karnetu lub z kaucji (klient w takim wypadku przy następnej wizycie zobowiązany jest do wpłaty kaucji w celu utrzymania stałej rezerwacji).
 5. Nie ma możliwości rozliczenia nieobecności na rezerwacjach lub nieterminowego odwołania rezerwacji kartami partnerów klubu tj: Benefit System (Multisport), Fit Profit, FitFlex,OK System, MyBenefit i innymi kartami firm pośredniczących.
 6. W przypadku 3-krotnego nieodwołania stałej rezerwacji (oraz niepojawienia się na korcie w ramach swojej stałej rezerwacji) lub 3-krotnego nieterminowego odwołania rezerwacji kortu przez Klienta (pod rząd) rezerwacja może zostać anulowana a Klient poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub sms-owo.
 7. W przypadku anulowania rezerwacji przez Klub z podanego w powyższym podpunkcie powodu Klient zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty za swoje nieodwołane lub nieterminowo odwołane rezerwacje według obowiązującego cennika.
 8. W przypadku regularnego (co najmniej 3 razy w miesiącu, od co najmniej 2 miesięcy) anulowania (terminowego) przez Klienta rezerwacji kortu do squash, rezerwacja może zostać usunięta, a Klient poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub w inny sposób. Odstępstwem od tej zasady jest choroba, kontuzja lub dłuższy wyjazd Klienta, zgłoszone w recepcji Klubu przed dokonaniem anulacji na dłuższy okres czasu.

ZASADY ANULOWANIA REZERWACJI MIEJSC NA ZAJĘCIACH GRUPOWYCH:

 1. Anulacja rezerwacji miejsca na zajęciach grupowych jest możliwa najpóźniej 24 godziny przed zarezerwowanym terminem zajęć, samodzielnie w systemie online lub poprzez recepcję Klubu.
 2. W przypadku dokonania rezerwacji miejsca na zajęciach w terminie krótszym niż 24 godziny przed rezerwowanym terminem zajęć bezkosztowa anulacja rezerwacji możliwa jest maksymalnie do 4 godzin przed zarezerwowanym terminem zajęć samodzielnie w systemie online lub poprzez recepcję Klubu.
 3. W przypadku rezerwacji kortu w terminie krótszym niż 4 godziny przed rezerwowanym terminem bezkosztowa anulacja rezerwacji jest niemożliwa.
 4. Nieterminowe odwołanie miejsca na zajęciach grupowych lub nie pojawienie się w zarezerwowanym terminie zobowiązuje Klienta do uiszczenia pełnej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. Nie ma możliwości rozliczenia nieobecności na zajęciach grupowych lub nieterminowego odwołania swojej rezerwacji kartami partnerów klubu tj: Benefit System (Multisport), Fit Profit, FitFlex,OK System, MyBenefit i innymi kartami firm pośredniczących.

ZASADY ANULOWANIA REZERWACJI W GABINECIE MASAŻU I REHABILITACJI REHABSPORT:

 1. Anulacja rezerwacji wizyty jest możliwa najpóźniej 24 godziny przed zarezerwowanym terminem wizyty, samodzielnie w systemie online lub poprzez recepcję Klubu. W terminie krótszym niż 24h anulowanie odbywa się tylko w trybie warunkowym w którym recepcja klubu będzie starała się sprzedać anulowany termin. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich Klientów jako dostępny.
 2. W przypadku rezerwacji wizyty w terminie krótszym niż 24 godziny przed rezerwowanym terminem bezkosztowa anulacja rezerwacji możliwa jest maksymalnie do 4 godzin przed zarezerwowanym terminem wizyty samodzielnie w systemie online lub poprzez recepcję Klubu. W terminie krótszym niż 4h anulowanie odbywa się w trybie warunkowym, w którym recepcja klubu będzie starała się sprzedać anulowany warunkowo termin. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich Klientów jako dostępny.
 3. W przypadku rezerwacji wizyty w terminie krótszym niż 4 godziny przed rezerwowanym terminem bezkosztowa anulacja rezerwacji jest możliwa tylko w trybie warunkowym, w którym recepcja klubu będzie starała się sprzedać anulowany warunkowo termin.
 4. Nieterminowe odwołanie wizyty lub nie pojawienie się w zarezerwowanym terminie zobowiązuje Klienta do uiszczenia pełnej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku stałej rezerwacji lub posiadania karnetu opłata za nieterminowo odwołaną wizytę pobierana jest z karnetu lub z kaucji (klient w takim wypadku przy następnej wizycie zobowiązany jest do wpłaty kaucji w celu utrzymania stałej rezerwacji).
 5. W przypadku 3-krotnego nieodwołania stałej rezerwacji (oraz niepojawienia się na wizycie w ramach swojej stałej rezerwacji) lub 3-krotnego nieterminowego odwołania rezerwacji wizyty przez Klienta (pod rząd) rezerwacja może zostać anulowana a Klient poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub sms-owo.
 6. W przypadku anulowania rezerwacji przez Klub z podanego w powyższym podpunkcie powodu Klient zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty za swoje nieodwołane lub nieterminowo odwołane rezerwacje według obowiązującego cennika.
 7. W przypadku regularnego (co najmniej 3 razy w miesiącu, od co najmniej 2 miesięcy) anulowania (terminowego) przez Klienta rezerwacji stałej wizyty, rezerwacja może zostać usunięta, a Klient poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub w inny sposób. Odstępstwem od tej zasady jest choroba lub dłuższy wyjazd Klienta, zgłoszone w recepcji Klubu przed dokonaniem anulacji na dłuższy okres czasu.