Any Questions? Call Us: 1-223-355-2214

REGULAMIN RACQUET SQUASH CLUB

Dokonanie rezerwacji kortu squash  lub miejsca na zajęciach grupowych przebywanie w strefie crossgym lub przebywanie na terenie Racquet Squash Club oraz korzystanie z jego usług jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu i zobowiązania do stosowania jego postanowień.

 

ZASADY OGÓLNE KLUBU:

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Racquet Squash Club w Krakowie, zwanego dalej Klubem.

Klub jest czynny w godzinach od 7:00-24:00 w dni powszednie oraz od 7:00-22:00 w soboty i od 8:00-23:00 w niedziele.

 • Klienci mogą korzystać z klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 30 minut po godzinach zamknięcia obiektu.
 • Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń pracowników klubu.
 • Dzieci do 12 roku życia mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką lub na odpowiedzialność swoich rodziców, lub pod opieką pełnoletnich opiekunów będących klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów Klubu.
 • Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą opiekuna.
 • Na terenie Klubu zabrania się:

– wnoszenia i spożywania własnych napojów alkoholowych,

– palenia tytoniu,

– wnoszenia oraz używania narkotyków, sterydów i innych środków o podobnym działaniu oraz

– wstępu do Klubu pod ich wpływem,

– handlu i akwizycji,

– naklejania i pozostawienia reklam,

– wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.

– wprowadzaniu zwierząt.

 • Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń i zajęć w Klubie.
 • Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w klubie. Depozyt za kluczyk przyjmowany jest wyłącznie w postaci:
  -karty Multisport//Fit Profit lub inne
  -legitymacja studencka/uczniowska
  -10,20,30zł.
 • Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji klubu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka należy wpłacić 30 zł na rzecz klubu.
 • Klient ma możliwość przechowywania swoich rzeczy w udostępnionej szafce tylko na czas pobytu w Klubie.
 • Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową za zniszczenia majątku Klubu spowodowane jego działaniem.
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione w klubie w tym za ich zgubienie lub uszkodzenie.
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach udostępnionych klientowi na czas pobytu w Klubie.
 • Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformujemy klientów.
 • Z oferty klubu mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 • W przypadku nieprzestrzegania zasad zawartych w Regulaminie Klubu, właściciel Klubu ma prawo do wykreślenia Klienta z listy bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi.
 • W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Manager Racquet Squash Club.
 • Klient posiada prawo do pisemnego odwołania się od decyzji do Właściciela Racquet Squash Club.
 • Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW DO SQUASHA ORAZ Z ZAJĘĆ GRUPOWYCH:

 

 • Korty do Squash czynne są w godzinach otwarcia Racquet Squash Club i wynajmowane są na pełne godziny zegarowe.
 • Dozwolone jest przedłużenie gry maksymalnie do 10 minut tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 • Podstawą do korzystania z kortów jest posiadanie karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty przed wejściem na kort. Opłaty za kort dokonać można bezpośrednio w recepcji klubu gotówką lub kartą kredytową.
 • Wysokość opłat za korzystanie z kortu do Squash/badmintona podana jest w cenniku dostępnym w recepcji Klubu oraz na stronie racquet.pl.
 • Wstęp na kort dozwolony jest tylko w zamiennym obuwiu nie pozostawiającym śladów na powierzchni kortu – obuwie z tzw. podeszwą non-marking przeznaczone do sportów halowych. W przypadku niezastosowania zalecanego obuwia obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na kort, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany kort.
 • Zabrania się wnoszenia na kort i pozostawiania na jego podłodze zegarków, butelek, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących zanieczyścić lub zniszczyć kort, utrudniać grę lub powodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie.
 • W przypadku zniszczenia parkietu lub jego zabrudzenia poprzez korzystanie z niewłaściwego obuwia lub wnoszenia niedopuszczalnych przedmiotów klient ma obowiązek pokryć rzeczywiste koszty usunięcia zniszczeń lub zniszczenia. Podstawa wyceny jest  wystawiona przez firmę wykonujące naprawę kortu faktura.
 • Rezerwacji kortu można dokonać on-line na stronie: racquet.pl/rezerwacje_internetowe.html, poprzez aplikację mobilną, telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio w recepcji Klubu.
 • Rezerwacji kortu lub miejsca na zajęciach można dokonać maksymalnie na 2 tygodnie do przodu.
 • Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.
 • Zajęcia grupowe odbywają się w przypadku zebrania się minimum 3 osób.
 • W przypadku nie zebrania się 3 osób na dane zajęcia grupowe, zajęcia mogą być odwołane a zapisane osoby poinformowane telefonicznie lub w inny sposób.
 • Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry
 • W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek, lotek i okularów.
 • Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
 • Ze względów bezpieczeństwa osoby do 18 roku życia mają obowiązek gry w okularach ochronnych. Osobom pełnoletnim również zaleca się ich stosowanie.
 • Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji kortu do squasha Klienta w wypadku turnieju lub innego wydarzenia, jak również z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany.
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu Klubu.

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETÓW ORAZ DOKONYWANIA STAŁYCH REZERWACJI:

 

 • Stała rezerwacja dokonywana jest bezterminowo, klient może zrezygnować ze swojej stałej rezerwacji w każdym momencie jej trwania.
 • Stałej rezerwacji można dokonać tylko i wyłącznie po wykupieniu karnetu lub wpłacie kaucji (wysokość kaucji zależna od strefy czasowej w której występuje rezerwacja i jest równa opłacie za wynajęcie kortu na 1h).
 • Kaucja jest zwracana w momencie rezygnacji klienta ze stałej rezerwacji.
 • W przypadku posiadania więcej niż jednej stałej rezerwacji w tygodniu, klient jest zobowiązany do wpłaty kaucji za każdy kort zarezerwowany na stałe, jednak ilość wpłaconych kaucji nie jest większa niż dwie, nawet w przypadku posiadania większej ilości stałych rezerwacji.
 • Karnety wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. Ograniczone są 3 miesięcznym terminem ważności, a opłacony karnet nie podlega zwrotowi lub zamianie.

 

ZASADY ANULOWANIA REZERWACJI KORTÓW DO SQUASHA:

 

 • Anulacja rezerwacji kortu jest możliwa najpóźniej 24 godziny przed zarezerwowanym terminem gry, samodzielnie w systemie online lub poprzez recepcję Klubu. W terminie krótszym niż 24h anulowanie odbywa się tylko w trybie warunkowym w którym recepcja klubu będzie starała się sprzedać anulowany termin. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich Klientów jako dostępny.
 • W przypadku rezerwacji kortu w terminie krótszym niż 24 godziny przed rezerwowanym terminem bezkosztowa anulacja rezerwacji możliwa jest maksymalnie do 4 godzin przed zarezerwowanym terminem gry samodzielnie w systemie online lub poprzez recepcję Klubu. W terminie krótszym niż 4h anulowanie odbywa się w trybie warunkowym, w którym recepcja klubu będzie starała się sprzedać anulowany warunkowo termin. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich Klientów jako dostępny.
 • W przypadku rezerwacji kortu w terminie krótszym niż 4 godziny przed rezerwowanym terminem bezkosztowa anulacja rezerwacji jest możliwa tylko w trybie warunkowym, w którym recepcja klubu będzie starała się sprzedać anulowany warunkowo termin.
 • Nieterminowe odwołanie kortu lub miejsca na zajęciach grupowych lub nie pojawienie się w zarezerwowanym terminie zobowiązuje Klienta do uiszczenia pełnej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku stałej rezerwacji opłata za nieterminowo odwołany kort pobierana jest z karnetu lub z kaucji (klient w takim wypadku przy następnej wizycie zobowiązany jest do wpłaty kaucji w celu utrzymania stałej rezerwacji).
 • Nie ma możliwości rozliczenia nieobecności na rezerwacjach lub nieterminowego odwołania rezerwacji kartami partnerów klubu tj: Benefit System (Multisport), Fit Profit, ,OK System, MyBenefit i innymi kartami firm pośredniczących.
 • W przypadku 3-krotnego nieodwołania stałej rezerwacji (oraz niepojawienia się na korcie w ramach swojej stałej rezerwacji) lub 3-krotnego nieterminowego odwołania rezerwacji kortu przez Klienta (pod rząd) rezerwacja może zostać anulowana a Klient poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub sms-owo.
 • W przypadku anulowania rezerwacji przez Klub z podanego w powyższym podpunkcie powodu Klient zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty za swoje nieodwołane lub nieterminowo odwołane rezerwacje według obowiązującego cennika do 7 dni.
 • W przypadku regularnego (co najmniej 3 razy w miesiącu, od co najmniej 2 miesięcy) anulowania (terminowego) przez Klienta rezerwacji kortu do squash, rezerwacja może zostać usunięta, a Klient poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub w inny sposób. Odstępstwem od tej zasady jest choroba, kontuzja lub dłuższy wyjazd Klienta, zgłoszone w recepcji Klubu przed dokonaniem anulacji na dłuższy okres czasu.

 

 

 

 

ZASADY ANULOWANIA REZERWACJI MIEJSC NA ZAJĘCIACH GRUPOWYCH:

 

 • Anulacja rezerwacji miejsca na zajęciach grupowych jest możliwa najpóźniej 24 godziny przed zarezerwowanym terminem zajęć, samodzielnie w systemie online lub poprzez recepcję Klubu.
 • W przypadku dokonania rezerwacji miejsca na zajęciach w terminie krótszym niż 24 godziny przed rezerwowanym terminem zajęć bezkosztowa anulacja rezerwacji możliwa jest maksymalnie do 4 godzin przed zarezerwowanym terminem zajęć samodzielnie w systemie online lub poprzez recepcję Klubu.
 • W przypadku rezerwacji kortu w terminie krótszym niż 4 godziny przed rezerwowanym terminem bezkosztowa anulacja rezerwacji jest niemożliwa.
 • Nieterminowe odwołanie miejsca na zajęciach grupowych lub nie pojawienie się w zarezerwowanym terminie zobowiązuje Klienta do uiszczenia pełnej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem do 7 dni .
 • Nie ma możliwości rozliczenia nieobecności na zajęciach grupowych lub nieterminowego odwołania swojej rezerwacji kartami partnerów klubu tj: Benefit System (Multisport), Fit Profit, ,OK System, MyBenefit i innymi kartami firm pośredniczących.

 

ZASADY ANULOWANIA REZERWACJI W GABINECIE MASAŻU I REHABILITACJI REHABSPORT:

 

 • Anulacja rezerwacji wizyty jest możliwa najpóźniej 24 godziny przed zarezerwowanym terminem wizyty, samodzielnie w systemie online lub poprzez recepcję Klubu. W terminie krótszym niż 24h anulowanie odbywa się tylko w trybie warunkowym w którym recepcja klubu będzie starała się sprzedać anulowany termin. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich Klientów jako dostępny.
 • W przypadku rezerwacji wizyty w terminie krótszym niż 24 godziny przed rezerwowanym terminem bezkosztowa anulacja rezerwacji możliwa jest maksymalnie do 4 godzin przed zarezerwowanym terminem wizyty samodzielnie w systemie online lub poprzez recepcję Klubu. W terminie krótszym niż 4h anulowanie odbywa się w trybie warunkowym, w którym recepcja klubu będzie starała się sprzedać anulowany warunkowo termin. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich Klientów jako dostępny.
 • W przypadku rezerwacji wizyty w terminie krótszym niż 4 godziny przed rezerwowanym terminem bezkosztowa anulacja rezerwacji jest możliwa tylko w trybie warunkowym, w którym recepcja klubu będzie starała się sprzedać anulowany warunkowo termin.
 • Nieterminowe odwołanie wizyty lub nie pojawienie się w zarezerwowanym terminie zobowiązuje Klienta do uiszczenia pełnej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku stałej rezerwacji lub posiadania karnetu opłata za nieterminowo odwołaną wizytę pobierana jest z karnetu lub z kaucji (klient w takim wypadku przy następnej wizycie zobowiązany jest do wpłaty kaucji w celu utrzymania stałej rezerwacji).
 • W przypadku 3-krotnego nieodwołania stałej rezerwacji (oraz niepojawienia się na wizycie w ramach swojej stałej rezerwacji) lub 3-krotnego nieterminowego odwołania rezerwacji wizyty przez Klienta (pod rząd) rezerwacja może zostać anulowana a Klient poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub sms-owo.
 • W przypadku anulowania rezerwacji przez Klub z podanego w powyższym podpunkcie powodu Klient zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty za swoje nieodwołane lub nieterminowo odwołane rezerwacje według obowiązującego cennika do 7 dni.
 • W przypadku regularnego (co najmniej 3 razy w miesiącu, od co najmniej 2 miesięcy) anulowania (terminowego) przez Klienta rezerwacji stałej wizyty, rezerwacja może zostać usunięta, a Klient poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub w inny sposób. Odstępstwem od tej zasady jest choroba lub dłuższy wyjazd Klienta, zgłoszone w recepcji Klubu przed dokonaniem anulacji na dłuższy okres czasu.

 

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z STREFY CROSSGYM:

 

 • Podstawą do korzystania z strefy CROSSGYM jest posiadanie jednego z oferowanych w strefie karnetów typu half open ( upoważnia do przebywania w strefie do godziny 16 od poniedziałku do niedzieli), open ważne 30 dni od daty zakupu, karnetu 4,8,12 wejść ważne 90 dni od daty zakupu lub uiszczenie jednorazowej opłaty przed wejściem na strefe CROSSGYM zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Klub akceptuje w strefie CROSSGYM karty Benefit System (Multisport),OK SYSTEM jako jednorazowe wejście open na strefe CROSSGYM. Opłaty można dokonać bezpośrednio w recepcji klubu gotówką lub kartą kredytową lub przelewm na konto klubu. Dokonanie opłaty upoważnia klienta do korzystania ze strefy CROSSGYM bez ograniczen czasowych w godzinach otwarcia klubu w ramach posiadanego rodzaju karnetu/ wejściówki.Wysokość opłat za korzystanie z strefy CROSSGYM podana jest w cenniku dostępnym w recepcji Klubu oraz na stronie racquet.pl.
 • Wstęp na strefe CROSSGYM dozwolony jest  tylko  w odpowiednim  kompletnym stroju  sportowym oraz tylko w czystym zmienionym obuwiu sportowym. Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika podczas ćwiczeń (zwłaszcza podczas korzystania z mat i urządzeń). Po zakończemiu ćwiczeń należy zdezynfekować użyty sprzet sportowy i odłożyc go na jego miejsce.

W przypadku niezastosowania zalecanego obuwia obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na stref CROSSGYM, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za skorzystanie z strefy CROSSGYM.W pomieszczeniach strefy CROSSGYM  przebywają tylko osoby ćwiczące.

W strefie CROSSGYM jednocześnie może przebywać maksymalnie 12 osób chyba, że klub postanowi inaczej. Zabrania się na terenie strefy CROSSGYM do korzystania z magnezji.

 • Zabrania się wnoszenia na strefe CROSSGYM i pozostawiania w niej zegarków, szklanych butelek, telefonów komórkowych, magnezji oraz wszelkich innych niebezpiecznych ostrych przedmiotów mogących zanieczyścić, zniszczyć, utrudnić ćwiczenie innych klientów lub powodować zagrożenie zdrowia klientów przebywających w strefie i poza nią.
 • W przypadku zniszczenia, zabrudzenia poprzez korzystanie z niewłaściwego obuwia lub wnoszenia niedopuszczalnych przedmiotów klient ma obowiązek pokryć rzeczywiste koszty usunięcia zanieczyszczeń lub zniszczenia w tym zniszczenia sprzętu.
 • Ze względów bezpieczeństwa osoby do 18 roku życia nie mogą korzystać z strefy CROSSGYM.
 • Dopuszczalne jest korzystanie z strefy CROSSGYM osobom ponizej 18 roku życia tylko i wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów ustawowych lub pod opieką wykwalifikowanego instruktora posiadającego aktualną zgodę rodziców lub opiekunów ustawowych niepełnoletniego powyżej 14 roku życia do przebywania w strefie CROSSGYM. Opiekun (rodzic, opiekun ustawowy,instruktor) ponosi pełną odpowiedzialność za małoletniego w trakcie jego przebywania na terenie strefy CROSSGYM jak i  podczs przebywania na terenie całego Racquet Squash Clubu.
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy, uszczerbek na zdrowiu powstałe w wyniku korzystania z urządzeń i sprzetu jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu Klubu przez klientów w strefie CROSSGYM i na terenie racquet Squash Club.
 • Podczas przebywania w strefie CROSSGYM  należy bezwzglednie podporządkować się do zaleceń  instruktorów, trenerów, pracowników klubu. Korzystanie  z strefy mozliwe jest  po wcześniejszym  zapoznaniu  się  z regulaminem Klubu.
 • Osoby korzystające  z STREFY CROSSGYM oświadczają,  że  nie  mają  przeciwwskazań  zdrowotnych do  wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność.
 • Osoby z problemami zdrowotnymi przed  przystąpieniem  do  ćwiczeń  powinny  skonsultować  się z lekarzem.
 • Obsługa klubu ma prawo odmówić wstępu na strefe CROSSGYM osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia. Osobom pod wpływem alkoholu i innych srodków odurzających.
 • Wykonywanie ćwiczeń  na  przyrządach  odbywa  się po  zapoznaniu  się  z  instrukcją urządzenia.
 • Ćwiczący zobowiązani  są  wykonywać  ćwiczenia  bezpiecznie    ćwiczyć  z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora.
 • Osoby korzystające z strefy CROSSGYM, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na strefie źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić instruktora/obsługę klubu.
 • Przed rozpoczęciem  ćwiczeń konieczne   jest   wykonanie   rozgrzewki   w celu  uniknięcia kontuzji.
 • Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instruktora w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.
 • Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia-wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać instruktorowi/pracownikom klubu.
 • Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 • Wszystkie urządzenia  siłowni  oraz  sprzęt  do  ćwiczeń mogą  być  wykorzystywane  tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Nie wskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
 • Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko wsposób zalecony przez instruktora.
 • Do prowadzenia  treningu na  siłowni uprawnieni  są wyłącznie  instruktorzy  wspólpracujący z Racquet Squash Clubem.
 • Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do prawa, nawet jeżeli  korzystanie  z siłowni  zostało  przez  te  osoby  opłacone i niewykorzystane.
 • Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie klubu.
 • Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun lub rodzice.
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni w strefie CROSSGYM oraz poza nią nie przestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

 • Zakładając konto w Racquet Squash Club s.c. U. Krzanik, J.Krzanik  Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Racquet Squash Club s.c. U. Krzanik, J.Krzanik Swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: Racquet Squash Club s.c. U. Krzanik, J.Krzanik , 30-363 Kraków, ul. Rzemieslnicza 20F, NIP: 6792995609, REGON: 120840939.
 •  Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, obrony lub dochodzenia w sprawie praw lub roszczeń, któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem przez Administratora działań marketingowych.
 • W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
 • Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom (odbiorcom)
 • Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 • Dane osobowe Klienta są przechowywane w okresie trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu. W celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w szczególności przepisów podatkowych, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez klienta sprzeciwu..
 • Klient ma prawo do dostępu do swoich wszystkich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta, w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy.